Không vấn đề gì với ông già và Kayo.

Không vấn đề gì với ông già và Kayo.